Podmínky nájemní smlouvy

  1. Stroj může být zapůjčen nájemci po předložení OP na základě platného ceníku, podepsané smlouvy a složení jistiny. Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo používat pronajaté předměty v souladu za podmínek a po dobu sjednanou ve smlouvě.
  2. Pokud nedojde k prodloužení nájemní smlouvy, uhradí nájemce zvýšené denní nájemné za každých započatých 24 hodin nad rámec sjednané doby pronájmu o 50%.
  3. Nájemce odpovídá po celou dobu platnosti nájemní smlouvy za ztrátu, zničení nebo poškození pronajímaných předmětů s výjimkou běžného opotřebení, vzniklého v souladu s řádným užíváním. Nájemce souhlasí, že v případě ztráty nebo zničení pronajatých předmětů bude škoda uhrazena. V případě poškození pronajatých předmětů se nájemce zavazuje uhradit v plné výši náklady na opravu.
  4. Nájemce není oprávněn provádět opravy a úpravy pronajatých předmětů a budou mu účtovány veškeré náklady na uvedení do původního stavu.
  5. Nájemce je povinen při vrácení nahlásit veškeré závady, včetně skrytých, které se během pronájmu vyskytly a bere na vědomí, že nenahlášením závad přebírá veškerou odpovědnost za škody tímto vzniklé. Pokud budou zapůjčené předměty vráceny v silně znečištěném stavu, bude nájemci účtováno jejich čištěníve výši 25% sjednané doby pronájmu.
  6. Nájemce je zodpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatých předmětů a zavazuje se používat k provozu zapůjčených strojů výhradně schválené nástroje, přípravky a pomůcky.
  7. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatého stroje a s bezpečnostními pravidly pro práci s ním. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatého stroje a příslušenství.
  8. Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami, že převzal stroj kompletní (včetně příslušenství) a v provozuschopném stavu, bez viditelného poškození. Byl seznámen s obsluhou a poučen o způsobu použití stroje, včetně příslušenství a zařízení bylo před zákazníkem vyzkoušeno obsluhou.
  9. Nájemce je povinen se při ukončení nájemního vztahu prokázat původní nájemní smlouvou.